enruen
Центр дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Івано-Франківськ, Україна
 

Інформаційна панель
Наукова робота

Наукова робота ЦДНКЗ:


1. Назва науково-дослідної роботи (внутрішньоуніверситетська): Розробка та дослідження теоретичних і методичних основ реалізації систем дистанційного навчання та контролю знань на основі інтелектуальних Інтернет-технологій.

 • номер державної реєстрації: 0106U001646.
 • категорія роботи: прикладна.
 • термін виконання роботи: 02.2006–12.2007.

2. Назва науково-дослідної роботи (держбюджетна, заг.фонд): Розробка адаптивних систем нового покоління знань на основі інтелектуальних Інтернет-технологій.

 • номер державної реєстрації: 0107U001364.
 • категорія роботи: прикладна.
 • термін виконання роботи: 01.2007–12.2008.

3. Назва науково-дослідної роботи (держбюджетна, заг.фонд): Розробка інтелектуальних систем дистанційного навчання з використанням адаптивних технологій.

 • номер державної реєстрації: 0109U001411.
 • категорія роботи: прикладна.
 • термін виконання роботи: 01.2009 – 12.2010.

4. Назва науково-дослідної роботи (держбюджетна, спец.фонд): Розробка стандартів імпорту/експорту навчального матеріалу в адаптивних системах дистанційного навчання

 • номер державної реєстрації: 0109U005925.
 • категорія роботи: прикладна.
 • термін виконання роботи: 20.07.2009-12.2010.

Центр дистанційного навчання та контролю знань надає такі послуги:

 • створює та проводить на простих і доступних Інтернет-технологіях широкий вибір дистанційних курсів з різних дисциплін;
 • проводить програму підготовки викладачів-тьюторів в сфері дистанційної освіти;
 • здійснює організацію навчання як денної так і заочної форм;
 • організовує самостійну роботу студентів;
 • пропонує програму підвищення кваліфікації з використанням комп`ютерних і мережевих технологій у навчальному процесі (дистанційному, заочному та стаціонарному).

Scientific work of CDLKC:


1. Title of research work (intra university): Development and research of theoretical and methodological foundations of distance learning systems and control of knowledge on the basis of intelligent Internet technologies.

 • Number of state registration: 0106U001646.
 • Category of work: applied.
 • Тerms of accomplishments: 02.2006–12.2007.

2. Title of research work (State budget, general fund): Developing adaptive systems of a new generation of knowledge on the basis of intelligent Internet technologies.

 • Number of state registration: 0107U001364.
 • Category of work: applied.
 • Тerms of accomplishments: 01.2007–12.2008.

3. Title of research work (State budget, general fund): Development of intelligent systems of distance learning using adaptive technology.

 • Number of state registration: 0109U001411.
 • Category of work: applied.
 • Тerms of accomplishments: 01.2009 – 12.2010.

4. Title of research work (state budget, a special fund): Development of standards of import / export of educational material in adaptive systems of distance learning

 • Number of state registration: 0109U005925.
 • Category of work: applied.
 • Тerms of accomplishments: 20.07.2009-12.2010.

Center of Distance Learning and Knowledge Control provides the following services:

 • creates and carries on simple and affordable Internet technology a wide range of distance learning courses in various disciplines;
 • conducts training program for teachers, tutors in distance education;
 • organizes learning as daily and correspondence forms;
 • organizes the individual work of students;
 • proposes program of training with the use of computer and network technologies in education (distance, part time and stationary).


MasSerg © 2016. All Rights Reserved.
Precarpathian university.Ukraine.