enruen
Центр дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Івано-Франківськ, Україна
 

Інформаційна панель
Дистанційне навчання

Дистанційне навчання


Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання.

Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 №1494 ``Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки``.

Положення Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 21.01.2004 №40. З його повним текстом можна ознайомитися тут.

Дистанційне навчання в Україні реалізується через систему дистанційного навчання (СДН), яка є частиною системи освіти України, з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання на рівнях загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, а також самоосвіти.

СДН включає в себе координаційну раду з розвитку дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки (далі – Координаційна рада), комісії при Координаційній раді за окремими напрямами забезпечення розвитку СДН, головний, регіональні, базові та локальні центри СДН, банк атестованих дистанційних курсів, які обє`днані між собою спеціалізованими інформаційно-комунікаційними мережами.

Управління СДН здійснюється:

 • Координаційною радою;
 • Міністерством освіти і науки;
 • керівниками навчальних закладів, що створили у своїх навчальних закладах центри СДН певного рівня.

В управлінні СДН можуть брати участь інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади з дистанційною формою навчання, в першу чергу, через їхню участь у роботі Координаційної ради.

Дистанційна форма навчання базується на державних стандартах вищої, професійно-технічної та загальної середньої освіти і технологіях дистанційного навчання.

Стандарти на технології дистанційного навчання та рекомендації щодо їх впровадження розробляються комісією при Координаційній раді з питань системотехнічного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання.

Основні організаційні структури СДН формуються Координаційною радою, створюються і діють на підставі відповідних Положень про них, які затверджуються Міністерством освіти і науки.

До складу створених при Координаційній раді комісій входять висококваліфіковані фахівці навчальних закладів, наукових, науково-методичних установ та організацій, що здійснюють свою діяльність у освітній або (та) інформаційно-комунікаційній сфері та мають необхідну теоретичну і практичну підготовку з технологій дистанційного навчання.

Учасниками навчального процесу, що відбувається за дистанційною формою навчання, є:

 • працівники навчальних закладів, що забезпечують навчальний процес, у тому числі педагогічні або науково-педагогічні працівники (викладачі, вихователі, вчителі, майстри та інструктори виробничого навчання, методисти, практичні та соціальні психологи тощо, далі за текстом – викладачі), а також адміністративно-управлінський, інженерно-технічний та допоміжний персонал (системні адміністратори, програмісти та інші фахівці з інформаційних технологій, адміністратори дистанційного навчання, інженерно-технічні працівники, методисти, лаборанти тощо, далі за текстом – персонал);
 • особи, що навчаються (студенти, учні, слухачі тощо, далі за текстом – студенти, учні).

Взаємовідносини між учасниками навчального процесу за дистанційною формою навчання регулюються відповідними договорами.

У разі виникнення спорів між учасниками дистанційного навчання щодо якості чи організації навчального процесу всі суперечності щодо сутності спорів розв`язуються Координаційною радою.

Навчальний процес дистанційного навчання у вищих навчальних закладах організовується на підставі навчальних планів, що розроблені на основі галузевих стандартів вищої освіти, за умови виконання вимог до всіх елементів технологій дистанційного навчання.

Навчальний процес за дистанційною формою у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах:

 • навчальні заняття;
 • виконання проектних завдань;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять при дистанційному навчанні у вищих навчальних закладах є: самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу, лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття, лабораторне заняття.

Самостійне вивчення передбачає використання навчальних матеріалів дистанційних курсів, які студенти одержують через Інтернет (інтранет, корпоративну мережу) та / або на магнітному носії (CD-ROM).

Забезпечення дистанційного навчання включає такі складові:

 • науково-методичне забезпечення;
 • кадрове забезпечення;
 • системотехнічне забезпечення;
 • матеріально-технічне забезпечення.

Системотехнічне забезпечення СДН включає в себе:

 • апаратне забезпечення;
 • телекомунікаційне забезпечення;
 • програмне забезпечення;
 • інформаційне забезпечення.

Фінансування в системі дистанційного навчання здійснюється за рахунок коштів:

 • державного бюджету;
 • фізичних та юридичних осіб, що вносять плату за навчання;
 • виконання господарчих договорів;
 • отриманих грантів;
 • добровільних внесків і пожертв;
 • інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством.

Фінансові відносини між навчальними закладами, організаціями та установами в сфері дистанційного навчання здійснюються відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів.

Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері дистанційного навчання для навчальних закладів є:

 • участь у проектах і програмах, що спрямовані на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему з урахуванням національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти, зокрема створення міжнародних віртуальних університетів, до складу яких входять навчальні заклади різних країн;
 • участь у проектах і програмах інтегрування національних телекомунікаційних мереж, що задіяні у дистанційному навчанні, у європейські та світові науково-освітні телекомунікаційні мережі;
 • проведення спільних наукових досліджень щодо розвитку технологій дистанційного навчання;
 • участь у розробленні міжнародних стандартів на технології дистанційного навчання;
 • надання послуг, пов`язаних із здобуттям освіти за технологіями дистанційного навчання, іноземним громадянам;
 • відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших фахівців з метою підвищення кваліфікації з дистанційного навчання відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів навчальних закладів з іноземними партнерами.

Distance Learning


Under the distance learning is understood individualized process of transfer and assimilation of knowledge, skills and methods of human cognitive activity, which is mediated by the interaction of distant from each other participants training in the specialized environment that is created on the basis of modern psycho-pedagogical and information-communicative technologies.

Distance Learning Technologies consist of pedagogical and information technologies of distance learning.

The Regulation on distance education (hereinafter - Regulations) developed to perform the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 23.09.2003 № 1494 `` About the statement Program of the development of distance learning for 2004-2006 ``.

Regulations approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine 21.01.2004 № 40. With its full text can be found here.

Distance education in Ukraine is implemented through the system of distance learning (DLS), which is part of the education system of Ukraine, with the legal framework, organization structure, personnel, logistical and financial support, that implements distance learning on the levels of the general secondary, vocational, higher and further education and self-education.

DLS includes a coordinating council to develop distance learning at the Ministry of Education and Science (hereinafter - the Coordinating Council), Commission for the Coordination Council for separate lines of development of DLS, main, regional, base and local centers DLS, bank of certified distance learning courses, which are united among themselves by specialized information and communications networks.

Management of DLS is carried out by:

 • Coordinating Council;
 • Ministry of Education and Science;
 • heads of educational institutions that have established centers of DLS of certain level in their educational institutions.

In the management of DLS other central executive authorities may participate, who have in its their subordinatian institutions of the distant form of studying, primarily through their participation in the work of the Coordinating Council.

Distance Learning is based on state standards of higher, vocational technical and general secondary education and distance learning technologies.

Standards for technologies of e-learning and recommendations for their implementation are developed by the Commission at Coordination Council that deals with systemic and technical provision and standardization of distance learning.

The basic organizational structures of DLS are formed by Coordinating Council, established and act in accordance with relevant regulations on them, approved by the Ministry of Education and Science.

The commissions include highly qualified specialists of educational institutions, scientific, teaching institutions and organizations that operate in an educational or (and) information and communications field and have the necessary theoretical and practical training of distance learning technologies.

The participants of the learning process which occurs with remote forms of training are:

 • workers of educational institutions that provide the learning process, including teaching and research and teaching staff (teachers, tutors, craftsmen and industrial training instructors, facilitators, practical and social psychologists, etc., hereinafter - the teachers), as well as administrative and managerial, engineering and support staff (system administrators, programmers and other IT professionals, administrators of distance learning, engineering and technical workers, facilitators, laboratory, etc., hereinafter - the staff);
 • learners (students, apprentices, listeners, etc., hereinafter - the students and pupils).

Relationships between members of the process of distance learning are regulated by treaties

In case of a dispute between participant of distance learning on the concerning quality or the organization of educational process all the controversy disputes are resolved by the Coordinating Council.

The educational process of distance learning in higher education institutions is organized on the basis of curricula, which are made on the basis of branch standards for higher education.

The learning process in a distance form of learning in higher education establishments is carried out in the following forms:

 • training lessons;
 • implementation of design tasks;
 • practical training;
 • control test.

The main types of training sessions in distance learning in higher education are: self-study of learning material of distance course, lecture, consultation, seminar, discussion, practical class, laboratory lesson.

Self-study involves the use of learning materials of distance learning courses that students receive through the Internet (intranet, corporate network) and / or on magnetic media (CD/DVD-ROM).

Ensurance of distance learning includes the following components:

 • scientific and methodological support;
 • staffing;
 • technical support;
 • logistical support.

System and technical support for DLS include:

 • hardware;
 • telecommunications software;
 • software;
 • information software.

Funding in the system of distance learning is carried out at the expense of:

 • the state budget;
 • individuals and legal entities which pay for training;
 • execution of household agreements;
 • received grants;
 • voluntary contributions and donations;
 • other receipts that are not prohibited by law.

Financial relations between educational institutions, organizations and institutions in the field of distance education are carried out according to bilateral or multilateral agreements.

The major areas of international cooperation in distance learning for educational institutions are:

 • participation in projects and programs aimed at the entry of distance learning of Ukraine into the world educational system, taking into account national interests and achievements of national education, including the creation of international virtual universities, which include educational institutions in different countries;
 • participation in projects and programs of integration of national telecommunications networks that are involved in distance learning, at European and global scientific and educational telecommunications network;
 • carrying out joint scientific researches on the development of distance learning technologies;
 • participation in developing of international standards for distance learning technologies;
 • provision of services related to obtaining education technologies for distance learning for foreign citizens;
 • assignment abroad of teaching staff and other professionals to enhance skills of distance education in accordance with international agreements of Ukraine, as well as direct agreements with foreign educational institutions partners.


MasSerg © 2016. All Rights Reserved.
Precarpathian university.Ukraine.