enruen
Центр дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Івано-Франківськ, Україна
 

Інформаційна панель
Дистанційна освіта

Дистанційна освіта

     Дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання.

     Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання.

     Педагогічні технології дистанційного навчання - це технології опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного зв"язку та методології індивідуальної роботи студентів з структурованим навчальним матеріалом, представленим у електронному вигляді.

     Інформаційні технології дистанційного навчання - це технології створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв"язку.

     Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти і визначатимуться нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

    Технології дистанційного навчання можуть використовуватись не тільки в дистанційній освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній, екстернаті; крім того - в окремих дисциплінах або блоках дисциплін, що призначені для підвищення освітнього рівня чи кваліфікації окремих осіб та (або) груп слухачів.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

    Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці.

    Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.

    Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.

    Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв"язку студентів між собою та з викладачами.

    Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп"ютерного моделювання повинні призвести до зниження витрат на підготовку фахівців.

   Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.

   Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров"я і соціального статусу.

    Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальних закладах іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни та надавати освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.

    Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.

    Позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

    Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, на основних засадах яких грунтуються вихідні положення Концепції:

 • Конституція України;
 • Закон України "Про освіту";
 • Закон України "Про Національну програму інформатизації";
 • Постанова Верховної Ради України від 06.07.2000р. № 1851-ІІІ "Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000-2002 роки;
 • Указ Президента України від 31.07.2000 року № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні";
 • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про створення Українського центру дистанційної освіти" від 07.07.2000 р. №293.

Distance Education

     Distance education - a form of training, equivalent to full-time, evening, part-time and external studies, which realized mainly by distance learning technologies.

     Distance Learning Technologies consist of pedagogical and information technologies of distance learning.

     Pedagogical technologies of distance learning - are technologies mediated active teachers communication with students using telecommunications connectivity and methodology of individual students work with structured learning material presented in electronic form.

     Information Technologies of Distance Learning – technologies of creation, transfer and saving of training materials, organization and support the learning process of distance learning through telecommunications.

     Minor at time and volume the part of learning process of distance education can be carried out by internal form (exams, practical, laboratory work, etc.). Quantitative and content indicators of this part depend on the direction of preparation (specialty) and stage of development of distance education and will be defined by regulations of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

    Distance learning technologies can be used not only in distance education, but also in other forms of education: full-time, by correspondence, external studies, in addition - in some disciplines or units of disciplines that are designed to improve educational level or qualifications of individuals and (or) groups of students.

The characteristic features of DISTANCE EDUCATION

    Flexibility: students and listeners of distance education, mostly do not attend regular classes and learn at a convenient time and in a convenient location.

     Modularity: at the basic program of distance learning modular approach is set, each individual course provides an integrated view of a specific subject area, allowing a set of independent courses-modules form a curriculum that meets individual or group needs.

    Parallelism: study is carried out simultaneously with the professional activities (or with other sphere of education), without interruption of production or other type of activity.

    A large audience: the simultaneous appeal to many sources of educational information, a large number of students and students, intercourse by using telecommunication link students among themselves and with teachers.

     Economy: effective use of school premises and equipment, concentrated and unified presentation of information, use and development of computer modeling should lead to reduce costs for training.

   Technology: use at educational process of new information technological achievements that contribute to human entry into the global information space.

   Social equality: equal opportunities to get education regardless of residence, health and social status.

     Internationality: the opportunity to receive education in educational institutions of foreign countries without leaving their own country and to provide educational services to foreign citizens and compatriots living abroad.

    The new role of a teacher: distance education expands and updates the role of a teacher, makes him mentor and consultant, who should coordinate the cognitive process, improve constantly those courses that he teaches, to increase creativity and skills in accordance with the innovations.

     Positive impact on a student (pupil, listener): improving the creative and intellectual potential of a person receiving the distance education, at the expense of self-organization, the desire for knowledge, the use of modern information and telecommunication technologies, the ability to make responsible decisions independently.

     Quality: the quality of distance education is no less qualitative as a full-time training, as for the preparation of didactic facilities the best faculty and the most modern teaching staff are involved; a special quality assurance of distance education is expected to be introduced on compliance with its educational standards.

LEGISLATIVE AND REGULATORY-LEGAL ACTS:

 • the Constitution of Ukraine;
 • Law of Ukraine "About Education";
 • Law of Ukraine "On National Informatization Program";
 • Resolution of the Supreme Soviet of Ukraine of 06.07.2000r. № 1851-III "About the statement of the Objectives of the National Informatization Program for 2000-2002;
 • The Decree of President of Ukraine of 31.07.2000, the № 928/2000 "About measures on development of the national component of the global information network Internet and providing wide access to the network in Ukraine";
 • Decree of Ministry of Education and Science of Ukraine "On creation of the Ukrainian Center for Distance Education" from 07.07.2000, № 293.


MasSerg © 2016. All Rights Reserved.
Precarpathian university.Ukraine.